ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Jacey’s: de eenmanszaak Jacey’s, statutair gevestigd te Oudenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60771941.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jacey’s een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: alle producten die Jacey’s aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde sieraden.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jacey’s en klant krachtens welke Jacey’s de producten zal leveren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Jacey’s worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.9. Website:  www.jaceys.nl

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jacey’s gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging met Jacey’s of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Jacey’s en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Jacey’s zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van het product.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES/BESTELLINGEN EN AANBIEDINGEN

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder kortingsvoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Jacey’s zal in de offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van het product.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Jacey’s het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Jacey’s gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Jacey’s niet.

3.5. Gepersonaliseerde producten worden vooraf gefactureerd, Jacey’s zal de producten leveren na volledige betaling van de factuur.
3.6. Alle door Jacey’s gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.8. Jacey’s behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Jacey’s behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.10. Jacey’s is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Jacey’s verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Jacey’s binnen bekwame tijd overgaan tot levering van de producten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jacey’s onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Jacey’s heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. 

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Jacey’s zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Jacey’s wil annuleren is dit alleen mogelijk als het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Jacey’s schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR JACEY’S

5.1. Jacey’s garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Jacey’s spant zich in om de gegevens die Jacey’s voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Jacey’s met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Jacey’s is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Jacey’s uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Jacey’s eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Jacey’s en/of overige promotionele uitingen van Jacey’s. 

5.6. Jacey’s is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Jacey’s tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

5.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Jacey’s biedt het te personaliseren product aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd. Na akkoord van de klant met betrekking tot het te personaliseren product, is Jacey’s niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het gepersonaliseerde product.

5.8. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Jacey’s spant zich echter wel in om problemen/klachten in verband met geleverde producten zo goed mogelijk op te lossen.

5.9. Bij onjuist gebruik is Jacey’s niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei opgetreden schade.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Jacey’s te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Jacey’s onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Jacey’s om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jacey’s zijn verstrekt, heeft Jacey’s het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Jacey’s steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Jacey’s geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Jacey’s binnen 48 uur na levering van het product doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst. Jacey’s streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via deze pagina. Tevens is het mogelijk de klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te bereiken via deze link. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen, dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. De klant vrijwaart Jacey’s één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Jacey’s nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Jacey’s niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Jacey’s inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Jacey’s is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Jacey’s tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Jacey’s mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.

6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Jacey’s. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • Gepersonaliseerde producten die door Jacey’s tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (gravering, foto, namen, speciale kleuren, data etc.);

 • producten met een hygiënische verzegeling waarvan de verzegeling verbroken is;

 • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

6.13. Indien de klant Jacey’s de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.

6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Beschadigde, gepersonaliseerde, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Jacey’s geaccepteerd.

6.16. Jacey’s kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.17. Jacey’s verstuurt de producten met brievenbuspost van PostNL via Myparcel. Jacey’s is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Jacey’s. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Jacey’s, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Jacey’s te hanteren leveringstermijn varieert per bestelling. De door Jacey’s opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. Jacey’s zal de bestellingen binnen 2 tot 3 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.2. Een door Jacey’s vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Jacey’s niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Jacey’s, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Jacey’s mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Jacey’s beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.6. Aan de leveringsplicht van Jacey’s zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Jacey’s geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

7.8. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Jacey’s een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Jacey’s een (fraude)onderzoek instellen bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

7.9. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of wederverkoop.

7.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van de sieraden en/of accessoires kan optreden.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Jacey’s verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Jacey’s biedt de mogelijkheid om bestellingen achteraf via Klarna te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd indien niet gekozen wordt voor Klarna.

8.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5. In bovenstaande gevallen heeft Jacey’s voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.6. De klant kan bezwaren tegen de door Jacey’s verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Jacey’s kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Jacey’s een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.7. Alle door Jacey’s geleverde producten blijven eigendom van Jacey’s totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Jacey’s zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de ter beschikking gestelde documentatie, foto’s, teksten, modellen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Jacey’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Jacey’s geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Jacey’s, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Jacey’s en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Jacey’s.

9.4. Alle intellectuele eigendommen op door Jacey’s ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Jacey’s, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Jacey’s geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Jacey’s is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Jacey’s plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Jacey’s vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Jacey’s recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Jacey’s en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Jacey’s kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Jacey’s onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Jacey’s dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jacey’s aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Jacey’s toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Jacey’s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Jacey’s geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Jacey’s.

10.5. Jacey’s is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Jacey’s voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten van Jacey’s.

10.7. Jacey’s is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de producten aan vocht en/of warmte. 

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Jacey’s is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Jacey’s is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en leveranties van derden, waar Jacey’s weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Jacey’s kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Jacey’s een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Jacey’s onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Jacey’s of Jacey’s zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Jacey’s, wanprestatie door leveranciers van Jacey’s waardoor Jacey’s haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Jacey’s of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Jacey’s tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Jacey’s in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Jacey’s, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Jacey’s voortvloeiende verplichting;

 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Jacey’s;

 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Jacey’s zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Jacey’s vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Jacey’s behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Jacey’s overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Jacey’s zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Jacey’s in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Jacey’s worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Jacey’s aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Jacey’s.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Jacey’s te leveren producten voor rekening komt van Jacey’s, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jacey’s en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Jacey’s alleen bindend indien en voor zover deze door Jacey’s uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Jacey’s spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

14.4. Indien Jacey’s op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.5. Zowel de klant als Jacey’s zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Jacey’s hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jacey’s partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.9. De klant en Jacey’s zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Jacey’s en de klant. 

versie: september 2021

 

ALGEMENE VOORWAARDENARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Jacey’s: de eenmanszaak Jacey’s, statutair gevestigd te Oudenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60771941.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jacey’s een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: alle producten die Jacey’s aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde sieraden.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jacey’s en klant krachtens welke Jacey’s de producten zal leveren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Jacey’s worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.9. Website: www.jaceys.nl.ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jacey’s gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging met Jacey’s of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Jacey’s en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Jacey’s zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van het product.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.ARTIKEL 3. OFFERTES/BESTELLINGEN EN AANBIEDINGEN

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder kortingsvoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Jacey’s zal in de offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van het product.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Jacey’s het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Jacey’s gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Jacey’s niet.

3.5. Gepersonaliseerde producten worden vooraf gefactureerd, Jacey’s zal de producten leveren na volledige betaling van de factuur.
3.6. Alle door Jacey’s gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.8. Jacey’s behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Jacey’s behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.10. Jacey’s is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Jacey’s verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Jacey’s binnen bekwame tijd overgaan tot levering van de producten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jacey’s onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Jacey’s heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Jacey’s zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Jacey’s wil annuleren is dit alleen mogelijk als het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Jacey’s schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR JACEY’S

5.1. Jacey’s garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Jacey’s spant zich in om de gegevens die Jacey’s voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Jacey’s met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Jacey’s is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Jacey’s uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Jacey’s eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Jacey’s en/of overige promotionele uitingen van Jacey’s.

5.6. Jacey’s is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Jacey’s tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Jacey’s biedt het te personaliseren product aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd. Na akkoord van de klant met betrekking tot het te personaliseren product, is Jacey’s niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het gepersonaliseerde product.

5.8. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Jacey’s spant zich echter wel in om problemen/klachten in verband met geleverde producten zo goed mogelijk op te lossen.

5.9. Bij onjuist gebruik is Jacey’s niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei opgetreden schade.ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Jacey’s te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Jacey’s onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Jacey’s om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jacey’s zijn verstrekt, heeft Jacey’s het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Jacey’s steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Jacey’s geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Jacey’s binnen 48 uur na levering van het product doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst. Jacey’s streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via deze pagina. Tevens is het mogelijk de klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te bereiken via deze link. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen, dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. De klant vrijwaart Jacey’s één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Jacey’s nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Jacey’s niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Jacey’s inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Jacey’s is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Jacey’s tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Jacey’s mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.

6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Jacey’s. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

- gepersonaliseerde producten die door Jacey’s tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (gravering, foto, namen, speciale kleuren of maten, data etc.);

- producten met een hygiënische verzegeling waarvan de verzegeling verbroken is;

- producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

6.13. Indien de klant Jacey’s de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.

6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Beschadigde, gepersonaliseerde, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Jacey’s geaccepteerd.

6.16. Jacey’s kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.17. Jacey’s verstuurt de producten met brievenbuspost van PostNL via Myparcel. Jacey’s is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Jacey’s. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Jacey’s, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Jacey’s te hanteren leveringstermijn varieert per bestelling. De door Jacey’s opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. Jacey’s zal de bestellingen binnen 2 tot 3 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.2. Een door Jacey’s vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Jacey’s niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Jacey’s, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Jacey’s mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Jacey’s beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.6. Aan de leveringsplicht van Jacey’s zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Jacey’s geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

7.8. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Jacey’s een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Jacey’s een (fraude)onderzoek instellen bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

7.9. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of wederverkoop.

7.10. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van de sieraden en/of accessoires kan optreden.ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Jacey’s verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Jacey’s biedt de mogelijkheid om bestellingen achteraf via Klarna te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd indien niet gekozen wordt voor Klarna.

8.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5. In bovenstaande gevallen heeft Jacey’s voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.6. De klant kan bezwaren tegen de door Jacey’s verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Jacey’s kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Jacey’s een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.7. Alle door Jacey’s geleverde producten blijven eigendom van Jacey’s totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Jacey’s zijn voldaan.ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de ter beschikking gestelde documentatie, foto’s, teksten, modellen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Jacey’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Jacey’s geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Jacey’s, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Jacey’s en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Jacey’s.

9.4. Alle intellectuele eigendommen op door Jacey’s ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Jacey’s, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Jacey’s geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Jacey’s is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Jacey’s plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Jacey’s vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Jacey’s recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Jacey’s en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Jacey’s kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Jacey’s onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Jacey’s dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jacey’s aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Jacey’s toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Jacey’s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Jacey’s geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Jacey’s.

10.5. Jacey’s is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Jacey’s voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten van Jacey’s.

10.7. Jacey’s is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de producten aan vocht en/of warmte.ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Jacey’s is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Jacey’s is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en leveranties van derden, waar Jacey’s weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Jacey’s kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Jacey’s een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Jacey’s onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Jacey’s of Jacey’s zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Jacey’s, wanprestatie door leveranciers van Jacey’s waardoor Jacey’s haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Jacey’s of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Jacey’s tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Jacey’s in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Jacey’s, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Jacey’s voortvloeiende verplichting;

klant inbreuk maakt op rechten van derden;

klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Jacey’s;

klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Jacey’s zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Jacey’s vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Jacey’s behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Jacey’s overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Jacey’s zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Jacey’s in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Jacey’s worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Jacey’s aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Jacey’s.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Jacey’s te leveren producten voor rekening komt van Jacey’s, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jacey’s en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Jacey’s alleen bindend indien en voor zover deze door Jacey’s uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Jacey’s spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

14.4. Indien Jacey’s op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.5. Zowel de klant als Jacey’s zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Jacey’s hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jacey’s partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.9. De klant en Jacey’s zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Jacey’s en de klant.

versie: september 2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2023 Jaceys | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel